• Asukastoiminta

    Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa velvoittaa omistajan järjestämään mahdollisuuden asukkaille osallistua hallintoon. VOAS on ottanut lakipykälän huomioon ja varannut varoja asukastoimikuntien ylläpitoon. Asukastoimikuntien kautta asukkaat voivat osallistua päätöksentekoon. VOAS:n kiinteistöt sijaitsevat eri puolella Vaasaa ja yhteishallinnon helpottamiseksi yhteistyövaltuuskunta jakoi Vaasan kaupungin pinta-alan kahdeksaan osaan. Jokaisella alueella on oma asukastoimikunta, jonka tehtävänä on koordinoida asukastoimintaa alueen VOAS kiinteistöissä. Joillakin kiinteistöillä on omat asukasyhdistyksensä, jotka päättävät omaa kiinteistöään koskevista asioista. Kaikkien asukastoimikuntien edustajista koostuva yhteistyövaltuuskunta toimii kattojärjestönä asukastoiminalle. Yhteistyövaltuuskunta päättää varojen jakamisesta, sekä kokoaa kaikkien asukastoimikuntien tekemät päätökset ja kannanotot toimittaakseen ne säätiölle.

    Lain mukaan asukkailla on oikeus ottaa kantaa moneen hallinnolliseen kohtaan, ja säätiön hallintoelimen on otettava huomioon asukkaiden mielipide. Laki on määritellyt lakisääteiset tehtävät asukastoiminnalle, jotka löytyvät asukashallinto-ohjesäännöstä jonka yhteistyövaltuuskunta on hyväksynyt keväällä 1999. Ohjesääntö on pohjana asukastoimikuntien toiminnassa, mutta siinä määriteltyjen tehtävien lisäksi asukkaat voivat päättää monista jokapäiväiseen asumiseen liittyvistä asioista. Asukkaat voivat esimerkiksi kiinteistökohtaisesti päättää järjestyssäännöistä, autopaikkojen, sauna- ja pesutupavuorojen jakoperusteista. Asukastoimikunta voi toimia sovittelijana riitatilanteissa, järjestää talkoita ja muita yhteistilaisuuksia. Lakisääteisiä kannanottoja tulee antaa vuokranmääritysperusteista, talousarviosta, huolto- ja hoitosopimuksista sekä muusta kiinteistöä koskevasta hallinnasta .

    Yhteistyövaltuuskunta valitsee asukastoimikuntien ehdottamista henkilöistä kaksi edustajaa säätiön hallitukseen ja heille varajäsenet. Hallitus on korkein päättävä elin säätiössä ja koostuu kahdestatoista jäsenestä, joista viisi on opiskelijajärjestöjen asettamia, viisi kaupungin ja kaksi asukkaiden edustajaa.

    Jotta kaikki asukastoiminnassa mukana olevat tietäisivät vastuunsa ja tuntisivat tarvittavat taustatiedot päätöstentekoa varten yhteistyövaltuuskunta järjestää vuosittain koulutustilaisuuden. Siellä käydään läpi kaikki säännöt, esitellään säätiön organisaatio sekä harjoitellaan kokoustekniikkaa tarvittaessa. Jokaisen asukastoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri ovat avainasemassa toiminnan organisoinnissa, joten heille tarjotaan kaikki tarvittava tuki yhteistyövaltuuskunnan puolesta.

    Asukastoiminnalle on asetettu vain siveellisyysrajat. Asukkailla on vapaat kädet päättää toiminnastaan niin kauan, kun se ei loukkaa ketään tai aiheuta vahinkoa toisille tai kiinteistölle. Jos asumisessasi on mielestäsi epäkohtia, ota yhteyttä asukastoimikuntaasi ja selvitä voisiko asialle tehdä jotain sitä kautta. Toiminnasta seuraa myös käytännöllistä hyötyä, sen lisäksi, että opit tuntemaan naapureitasi, saat kokemusta vastaisen varalle, sekä lisämerkinnän ansioluetteloosi. Lopettaessasi asukastoiminnassa mukanaolosi saat yhteistyövaltuuskunnan puheenjohtajan allekirjoittaman todistuksen osallistumisestasi. Jos olet kiinnostunut mahdollisuudesta vaikuttaa omaan asumiseesi, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä yhteistyövaltuuskunnan puheenjohtajaan osoitteessa yva.pj@voas.fi tai tiedustella asuntotoimistosta yhteystietoja. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan.